Представяне
КОИ СМЕ НИЕ ?

Ние – това сте вие!
Според официалната статистика на съдебните регистри 99, 2 % от регистрираните търговски правни субекти са МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ – това са всички еднолични търговци, семейни фирми, малки търговски и производствени предприятия с персонал до 10 наети лица. България е единствената страна, в която по законов ред е разписано що е микропредприятие (Закон за малките и средни предприятия, чл.3 ал.2). БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА е самостоятелно юридическо лице - сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, в съответствие със законодателството на РБългария и при спазване на принципите на доброволност, изборност и самоуправление в рамките на закона.


КАКВА Е НАШАТА ЦЕЛ ?

Да съдействаме за развитието на микропредприятията в България, като осигуряваме информираност, правна и финасова защита, повишаване на професионалната квалификация и конкурентноспосбноста им.


КАК ВЪЗНАМЕРЯВАМЕ ДА ГИ РЕАЛИЗИРАМЕ ?

Осъществяването на обществени, граждански, правни и търговски отношения на микропредприятията със структурите на държавната власт и помежду им, защитата на правата на микропредприятията и техните членове и създаването на условия за развиването на връзки с други, свързани с дейността им български и международни организации, институции и лица, ще се постига чрез:

1. Идентифициране на Асоциацията като представител на микропредприятията в РБългария пред държавните и общински органи, обществеността, организациите, стопанските субекти и медиите.
2. Информиране на обществеността, на всички лица и структури, които имат отношение към създаването, развитието и проблемите на микропредприятията в РБългария.
3. Пропагандиране на обществената значимост от защита на правата на микропредприятията в РБългария.
4. Организиране, провеждане и участие в конференции, кръгли маси, симпозиуми и дискусионни семинари по теми, свързани с микропредприятията в РБългария.
5. Осъществяване на връзки с други български и международни организации, институции и лица с цел взаимодействие, лобиране и съдействие по управлението на микропредприятията в РБългария.
6. Подготвяне и публикуване в медиите на информационни материали, анализи, мнения, материали за дейността на микропредприятиятa в РБългария.


С КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ОТ ДРУГИТЕ СХОДНИ НА НАС СТРУКТУРИ ?

1. Ние се интересуваме от мнението ви и за това ще организираме постоянно действащ форум за проблемите на всеки един от вас.
2. Когато станем много, ще се чува и нашият глас в тристранния съвет за сътрудничество, а ние има какво да кажем.


КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ?

1. Пълна информираност на всички членове за темите, свързани с микропредприятиятa в РБългария.
2. Преференциални отстъпки на членовете помежду им.
3. Финансиране на част от таксите в Арбитражния съд към Асоциацията.


КЪДЕ Е ВЗАИМНИЯТ ИНТЕРЕС?

1. Пълна информация за членовете - кой с каква дейност се занимава, какъв продукт или услуга произвежда/предлага.
2. Пълна информация за предстоящи събития, при които на дневен ред ще стоят проблемите на микропредприятиятa в РБългария.
3. Преференциални отстъпки за членовете на организацията.
4. Възстановяване на част от арбитражните такси в дела, гледани от Арбитражния съд към Асоциацаията.
5. Вътрешно-фирмена реклама между членовете.
6. Достъп до всички сфери на икономиката в страната.


Документи на БАМ

Правилник за организацията и дейността на Арбитражния съд
изтегли »
Списък на арбитрите към Арбитражния съд на Българска асоциация на микропредприятията
изтегли »
Aрбитражни такси
Устав на асоциацията
изтегли »

Анкета


Насърчава ли държавата развитието на микропредприятията?

Да, постоянно.
Да, но недостатъчно.
Не, не ги насърчава.
Общо гласували 1558